Freitag, 12. Februar 2010

To worship the Golden Calf